Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2003:1170

Utkom från trycket den 30 december 2003
Lag om ändring i lagen (2000:344) om Schengens informationssystem;
utfärdad den 18 december 2003.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 3 § lagen (2000:344) om Schengens informationssystem skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2003/04:7, bet. 2003/04:JuU8, rskr. 2003/04:107.

Registret skall innehålla framställningar om

  1. omhändertagande av en person som efterlysts för överlämnande eller utlämning,

  2. att en person skall nekas tillträde till eller uppehållstillstånd i Schengenstaterna (spärrlista),

  3. lämnande av uppgift om uppehållsort för en person som har anmälts försvunnen,

  4. tillfälligt omhändertagande av en person med hänsyn till dennes eller någon annans säkerhet,

  5. lämnande av uppgift om uppehållsort för en person som har förelagts att inställa sig för att höras vid domstolsförhandling i brottmål, eller som skall dömas till påföljd för brott eller som skall inställa sig för verkställighet av frihetsberövande,

  6. dold övervakning eller särskilda kontrollåtgärder, och

  7. omhändertagande eller annan åtgärd beträffande fordon eller föremål som har efterlysts för att tas i beslag eller för att användas som bevismaterial vid en rättegång i brottmål.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2003:1170

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Stefan Johansson
(Justitiedepartementet)