Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2003:1171

Utkom från trycket den 30 december 2003
Lag om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål;
utfärdad den 18 december 2003.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1 kap. 2 § lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2003/04:7, bet. 2003/04:JuU8, rskr. 2003/04:107.

2 §

2) Rättslig hjälp enligt denna lag omfattar följande åtgärder:

2)

Senaste lydelse 2002:331.

  1. förhör i samband med förundersökning i brottmål,

  2. bevisupptagning vid domstol,

  3. telefonförhör,

  4. förhör genom videokonferens,

  5. kvarstad, beslag samt husrannsakan och andra åtgärder som avses i 28 kap. rättegångsbalken,

  6. hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning,

  7. hemlig kameraövervakning,

  8. överförande av frihetsberövade för förhör m.m., och

  9. rättsmedicinsk undersökning av en avliden person.

Lagen hindrar inte att hjälp lämnas med annan åtgärd än sådan som anges i första stycket om det kan ske utan tvångsmedel eller annan tvångsåtgärd.

I fråga om överlämnande, utlämning och delgivning finns särskilda bestämmelser. Det finns också särskilda bestämmelser om rättslig hjälp i brottmål åt vissa internationella organ.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2003:1171

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)