Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2003:1181

Utkom från trycket den 30 december 2003
Förordning om ändring i förordningen (1982:306) med vissa bestämmelser om utlämning för brott;
utfärdad den 18 december 2003.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1982:306) med vissa bestämmelser om utlämning för brott1)

1)

Senaste lydelse av förordningens rubrik 2001:715 10 § 2001:715 11 § 2001:715.

dels att 10 och 11 §§ skall upphöra att gälla,

dels att rubriken närmast före 10 § skall utgå,

dels att 5 a, 5 b och 12 §§ skall ha följande lydelse.

2) Riksåklagaren, Kriminalvårdsstyrelsen, Socialstyrelsen, Statens institutionsstyrelse eller åklagare som gjort en framställning om utlämning får lämna kompletterande information till en behörig myndighet i en annan stat om den andra staten tillåter det.

2)

Senaste lydelse 2003:82.

3) När det följer av en internationell överenskommelse som är bindande för Sverige, att den som har utlämnats för brott till Sverige kan lämna sitt samtycke till åtal eller straff för annat brott som han eller hon har begått före utlämningen eller till att vidareutlämnas till en annan stat, utan att medgivande måste inhämtas från den stat från vilken utlämning har skett, skall samtycket lämnas skriftligen enligt formulär som fastställs av Riksåklagaren.

3)

Senaste lydelse 2003:82. Ändringen innebär bl.a. att fjärde stycket upphävs.

Samtycket lämnas till den tjänsteman som Riksåklagaren, Kriminalvårdsstyrelsen eller Statens institutionsstyrelse har förordnat att ta emot en sådan förklaring, till chefsöverläkaren vid den enhet där den vårdas som verkställer rättspsykiatrisk vård, till åklagaren eller, på uppdrag av åklagaren en polisman som biträder vid utredningen.

Den som har utlämnats skall underrättas om innebörden av samtycket. Den handling där samtycket lämnas skall om möjligt vara skriven på det språk som normalt används av den som har utlämnats. Om ett annat språk används, skall det antecknas på handlingen vilka åtgärder som har vidtagits för att kontrollera att den som har utlämnats har förstått innebörden av samtycket.

4) Samtycke som avses i 9 § andra stycket lagen (1959:254) om utlämning för brott till Danmark, Finland, Island och Norge skall lämnas skriftligen enligt formulär som fastställs av Riksåklagaren.

4)

Senaste lydelse 2001:715.

När samtycke lämnas enligt första stycket tillämpas 5 b § tredje stycket.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2003:1181

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för ärenden om utlämning som har inletts vid ikraftträdandet.

3. Äldre bestämmelser gäller i förhållande till en stat som den 1 januari 2004 var medlem i Europeiska unionen och som när ärendet inleds inte har genomfört rådets rambeslut 2002/584/RIF av den 13 juni 2002 om en europeisk arresteringsorder och överlämnande mellan medlemsstaterna5) , dock endast om ärendet har inletts före den 1 januari 2005.

5)

EGT L 190, 18.7.2002, s. 1 (Celex 32002F0584).

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Cecilia Bergman
(Justitiedepartementet)