Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2003:1209

Utkom från trycket den 30 december 2003
Lag om ändring i tandvårdslagen (1985:125);
utfärdad den 18 december 2003.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om tandvårdslagen (1985:125)

1)

Prop. 2003/04:1, utg.omr. 9, bet. 2003/04:SoU1, rskr. 2003/04:84.

dels att 8 a § skall ha följande lydelse,

dels att det skall införas en ny paragraf, 15 b §, samt närmast före 15 b § en ny rubrik av följande lydelse.

8 a §

2) Vid tillämpningen av 8 § skall landstinget särskilt svara för att uppsökande verksamhet bedrivs bland dem som omfattas av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade samt bland dem som har varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser och som

2)

Senaste lydelse 1998:554.

  1. kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar för enligt 18 § första stycket hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), eller

  2. får hälso- och sjukvård i hemmet (hemsjukvård), eller

  3. är bosatta i egen bostad och har motsvarande behov av vård eller omsorg som personer som omfattas av punkterna 1–2 ovan.

Landstinget skall också svara för att nödvändig tandvård erbjuds patienter som avses i första stycket.

Landstinget skall vidare se till att tandvård kan erbjudas dem som har behov av särskilda tandvårdsinsatser som ett led i en sjukdomsbehandling under en begränsad tid.

Ersättning

15 b §

För tandvård enligt 8 a § andra och tredje styckena lämnar landstinget ersättning till vårdgivaren med belopp som motsvarar folktandvårdens priser för tandvård om inte landstinget kommer överens med vårdgivaren om något annat. Den patientavgift som patienten betalat skall räknas av från ersättningen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2003:1209

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

2. För en tandvårdsbehandling som har påbörjats före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter.

På regeringens vägnar

LARS ENGQVIST
Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)