Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2004:7

Utkom från trycket den 3 februari 2004
Förordning om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken;
utfärdad den 22 januari 2004.

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (2001:100) om den officiella statistiken skall ha följande lydelse.

Bilaga1)

 

Officiell statistik

 

Ansvarig myndighet

 

 

SOCIALTJÄNST M.M.

 

Individ- och familjeomsorg

 

Socialstyrelsen

 

Äldre- och handikappomsorg

 

Socialstyrelsen

 

Stöd och service till funktionshindrade

 

Socialstyrelsen

 

Behandling av känsliga personuppgifter m.m.

För framställning av statistik över Individ- och familjeomsorg får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser administrativa frihetsberövanden samt enskildas hälsotillstånd när det gäller tvångsingripanden med stöd av lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall.

För framställning av statistik över Äldre- och handikappomsorg får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser utbetalningar och andra insatser i samband med enskilda personers hälsotillstånd.

För framställning av statistik över Stöd och service till funktionshindrade får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser enskildas hälsotillstånd och andra uppgifter i samband med insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:7

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2004.

På regeringens vägnar

GUNNAR LUND
Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)