Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2004:22

Utkom från trycket den 10 februari 2004
Förordning om ändring i förordningen (1998:642) om verkställighet av frivårdspåföljder;
utfärdad den 29 januari 2004.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1998:642) om verkställighet av frivårdspåföljder

dels att rubriken närmast före 6 kap. 1 § skall ha följande lydelse,

dels att det i förordningen skall införas en ny paragraf, 6 kap. 2 §, av följande lydelse.

Övriga bestämmelser

Bestämmelser om skyldighet att anmäla till socialnämnden att ett barn kan behöva nämndens skydd finns i 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:22

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2004.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Anne Holm Gulati
(Justitiedepartementet)