Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2004:24

Utkom från trycket den 17 februari 2004
Lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall;
utfärdad den 5 februari 2004.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 c § lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall2) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2002/03:88, bet. 2002/03:UU13, rskr. 2002/03:183.

2)

Lagen omtryckt 1994:717.

3) Sådan immunitet och sådana privilegier som följer av avtalet den 11 maj 1955 om rättslig ställning för Västeuropeiska unionen, nationella ombud och internationella tjänstemän skall tillämpas på den verksamhet som följer av

3)

Senaste lydelse 2002:652.

  1. avtalet den 16 november 1998 med benämningen Ett system för samarbete om forskning och teknologi i Europa samt anslutningsdokumentet av den 16 november 1998,

  2. samförståndsavtalet om europeiska avtal om forskningsorganisation, program och aktiviteter av den 15 maj 2001 samt anslutningsdokumentet av den 7 mars 2002, eller

  3. samförståndsavtalet om deltagande i Västeuropeiska försvarsmaterielorganisationen av den 16 maj 2002 och anslutningsdokumentet av den 6 maj 2002.

Bestämmelserna avseende beskattning i artiklarna 21 och 22 i avtalet den 11 maj 1955 om rättslig ställning för Västeuropeiska unionen, nationella ombud och internationella tjänstemän skall inte tillämpas på svenska medborgare eller på personer som är bosatta i Sverige.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:24

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

BARBRO HOLMBERG
Dan Sandberg
(Utrikesdepartementet)