Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2004:29

Utkom från trycket den 17 februari 2004
Förordning om ändring i förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening;
utfärdad den 5 februari 2004.

Regeringen föreskriver1) att 2 § förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening och bilaga 1 till förordningen skall ha följande lydelse.

1)

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/102/EG av den 17 november 2003 om skydd för fotgängare och andra oskyddade trafikanter före och vid kollision med ett motorfordon och om ändring av rådets direktiv 70/156/EEG (EUT L 321, 6.12.2003, s. 15, Celex 32003L0102).

2) I denna förordning avses med

2)

Senaste lydelse 2003:872.

 • direktiv 70/156/EEG: rådets direktiv 70/156/EEG av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/102/EG3) ,

  3)

  EUT L 321, 6.12.2003, s. 15 (Celex 32003L0102).

 • direktiv 70/220/EEG: rådets direktiv 70/220/EEG av den 20 mars 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot luftförorening genom avgaser från motorfordon, senast ändrat genom kommissionens direktiv 2003/76/EG,

 • direktiv 72/306/EEG: rådets direktiv 72/306/EEG av den 2 augusti 1972 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av föroreningar från dieselmotorer som används i fordon, senast ändrat genom kommissionens direktiv 97/20/EG,

 • direktiv 88/77/EEG: rådets direktiv 88/77/EEG av den 3 december 1987 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gasformiga föroreningar från dieselmotorer som används i fordon, senast ändrat genom bilaga II till anslutningsakten för Tjeckien m.fl.,

 • direktiv 96/96/EG: rådets direktiv 96/96/EG av den 20 december 1996 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om provning av motorfordons och tillhörande släpfordons trafiksäkerhet, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003,

 • direktiv 97/24/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 97/24/EG av den 17 juni 1997 om vissa komponenter och karakteristiska egenskaper hos två- eller trehjuliga motorfordon, senast ändrat genom kommissionens direktiv 2003/77/EG,

 • direktiv 98/69/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 98/69/EG av den 13 oktober 1998 om åtgärder mot luftförorening genom avgaser från motorfordon och om ändring av rådets direktiv 70/220/EEG,

 • direktiv 98/77/EG: kommissionens direktiv 98/77/EG av den 2 oktober 1998 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 70/220/EEG,

 • direktiv 1999/96/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/96/EG av den 13 december 1999 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar från motorer med kompressionständning som används i fordon samt mot utsläpp av gasformiga föroreningar från motorer med gnisttändning drivna med naturgas eller motorgas (LPG) vilka används i fordon och om ändring av rådets direktiv 88/77/EEG,

 • direktiv 2001/1/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/1/EG av den 22 januari 2001 om ändring av rådets direktiv 70/220/EEG om åtgärder mot luftförorening genom utsläpp från motorfordon,

 • direktiv 2002/24/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/24/EG av den 18 mars 2002 om typgodkännande av två- och trehjuliga motorfordon och om upphävande av rådets direktiv 92/61/EEG, senast ändrat genom kommissionens direktiv 2003/77/EG,

 • direktiv 2002/51/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/51/EG av den 19 juli 2002 om minskning av de förorenande utsläppen från två- och trehjuliga motorfordon och om ändring av direktiv 97/24/EG,

 • direktiv 2002/80/EG: kommissionens direktiv 2002/80/EG av den 3 oktober 2002 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 70/220/EEG om åtgärder mot luftförorening genom avgaser från motorfordon,

 • personbilar: lätta bilar som är inrättade huvudsakligen för befordran av personer, dock högst förare och åtta passagerare, samt med en totalvikt av högst 2 500 kg,

 • lätta bilar: bilar som är konstruerade för en hastighet av över 25 km/tim och som har en totalvikt av högst 3 500 kg,

 • tunga bilar: bilar som är konstruerade för en hastighet av över 25 km/tim och som har en totalvikt över 3 500 kg,

 • lätta lastfordon: lätta bilar som används för gods- eller personbefordran och som inte är personbilar,

 • tunga lastfordon: tunga bilar som används för gods- eller personbefordran,

 • trialmotorcykel: motorcykel med en högsta sadelhöjd om 700 millimeter, lägsta markfrigång om 280 millimeter, högsta bränsletankskapacitet om 4 liter och lägsta allmän utväxling i högsta växelläget 7,5,

 • enduromotorcykel: motorcykel med en högsta sadelhöjd om 900 millimeter, lägsta markfrigång om 310 millimeter och lägsta allmän utväxling i högsta växelläget 6,0,

 • referensvikt: den vikt som en bil har i körklart skick exklusive förarens vikt och med ett fast tillägg av 100 kg,

 • årsmodell: den årsbeteckning som bilen erhållit i vägtrafikregistret,

 • hållbarhetskontroll: kontroll av om bilar som är i bruk, i väsentlig omfattning avviker från uppställda avgaskrav eller villkor som gäller för den miljöklassen,

 • originalkatalysator: en katalysator eller en katalysatorutrustning som täcks av det typgodkännande som följde med fordonet och vars typ anges i punkt 1.10 i tillägget till bilaga X till direktiv 70/220/EEG,

 • ersättningskatalysator: en katalysator eller en katalysatorutrustning som är avsedd att ersätta en originalkatalysator på ett fordon i enlighet med direktiv 70/220/EEG och som kan godkännas som en separat teknisk enhet enligt artikel 4.1 d i direktiv 70/156/EEG,

 • dieselmotor (dieselmotordrift): motor som fungerar enligt kompressionständningsprincipen,

 • bensinmotor (bensinmotordrift): motor som fungerar enligt gnisttändningsprincipen,

 • gasmotor: motor som drivs med naturgas (NG) eller motorgas (LPG) som bränsle,

 • ESC-prov: en provcykel bestående av 13 stationära driftslägen (”steady state-steg”), och som används i enlighet med bilaga 1, avsnitt 6.2 i direktiv 88/77/EEG i dess lydelse enligt direktiv 1999/96/EG,

 • ETC-prov: en provcykel bestående av 1 800 transienta fastställda driftslägen, och som används i enlighet med bilaga 1, avsnitt 6.2, i direktiv 88/77/EEG i dess lydelse enligt direktiv 1999/96/EG.

I övrigt har de beteckningar som används i denna förordning samma betydelse som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner, förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner och lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen.

Bilaga 14)

B Mopeder och motorcyklar

1.1.2 Motorcyklar

Tidpunkter

Fordonskategori

Steg

Direktiv 97/24/EG i dess lydelse enligt direktiv

Godkännande-förbuda)

Ibruktagande-förbudb)

Alla motorcyklar

 

1

 

97/24/EG

 

1999-06-17

 

1999-06-17

 

Motorcyklarc)

 

2

 

2002/51/EG

 

2003-04-01

 

2004-07-01

 

3

 

2002/51/EG

 

2006-01-01

 

2007-01-01d)e)

 

Trialmotorcyklar och enduromotorcyklar

 

2

 

2002/51/EG

 

2004-01-01

 

2005-07-01

 

3

 

2002/51/EG

 

2006-01-01

 

2007-01-01d)e)

 

a) Typgodkännande får inte längre meddelas om inte avgaskraven i angivet direktiv är uppfyllda.

b) Registrering, försäljning och ibruktagande får inte längre ske om inte kraven i angivet direktiv är uppfyllda.

c) Motorcyklar exklusive trialmotorcyklar och enduromotorcyklar.

d) Registrering, försäljning och ibruktagande får endast ske om fordonet åtföljs av ett intyg om överensstämmelse i enlighet med direktiv 2002/24/EG.

e) För fordonstyper av vilka det inte säljs mer än 5 000 enheter årligen i Europeiska unionen är det tillämpliga datumet den 1 januari 2008.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:29

Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2004.

På regeringens vägnar

LENA SOMMESTAD
Lena Ingvarsson
(Miljödepartementet)