Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2004:68

Utkom från trycket den 2 mars 2004
Lag om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder);
utfärdad den 19 februari 2004.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 5 kap. 2, 7 och 8 §§ lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2002/03:150, bet. 2003/04:FiU14, rskr. 2003/04:139.

2 §

Sjunde AP-fonden skall ingå samarbetsavtal enligt 8 kap. 3 § första stycket 2 lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension med Premiepensionsmyndigheten samt göra de åtaganden som anges i samma stycke 3–6.

Fondbestämmelserna för Premiesparfonden och Premievalsfonden får inte medge att medel delas ut till någon annan än Premiepensionsmyndigheten. Sjunde AP-fonden får inte heller genom Premiesparfonden eller Premievalsfonden utöva sådan fondverksamhet som avser förvaltning av specialfonder enligt 6 kap. lagen (2004:46) om investeringsfonder.

7 §

Följande bestämmelser i lagen (2004:46) om investeringsfonder skall gälla för förvaltningen av Premiesparfonden och Premievalsfonden:

  • 2 kap. 18 § om förbud för vissa personer med insynsställning att handla med en investeringsfond,

  • 2 kap. 21 § första stycket om skadestånd,

  • 4 kap. 2 § om företrädare för andelsägarna i en investeringsfond m.m.,

  • 4 kap. 8 och 9 §§ om upprättande och godkännande av fondbestämmelser,

  • 4 kap. 13 § första stycket om inlösen av fondandelar,

  • 4 kap. 15–23 §§ om information om en investeringsfond,

  • 5 kap. 1, 3–19 och 21–25 §§ om placering av medel i en värdepappersfond m.m., samt

  • 10 kap. 17 § om skyldighet för revisor att anmäla vissa förhållanden till Finansinspektionen.

Vid tillämpningen av de bestämmelser som anges i första stycket skall Premiesparfonden och Premievalsfonden anses som värdepappersfonder och Premiepensionsmyndigheten som fondandelsägare. Vad som sägs om fondbolag skall avse Sjunde AP-fonden.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får, utom såvitt avser 2 kap. 18 § om förbud för vissa personer med insynsställning att handla med en investeringsfond och 2 kap. 21 § första stycket om skadestånd, föreskriva avvikelser och medge undantag i det enskilda fallet från de bestämmelser som anges i första stycket.

8 §

Sjunde AP-fonden skall stå under tillsyn av Finansinspektionen. För tillsynen gäller bestämmelserna i 10 kap. 1 och 1416 §§ samt 12 kap. 1 § lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Vid tillämpningen av de bestämmelser som anges i första stycket skall vad som sägs om fondbolag avse Sjunde AP-fonden.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:68

Denna lag träder i kraft den 1 april 2004.

På regeringens vägnar

GUNNAR LUND
Lars Afrell
(Finansdepartementet)