Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2004:69

Utkom från trycket den 2 mars 2004
Lag om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål;
utfärdad den 19 februari 2004.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 5 kap. 10 § lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2002/03:150, bet. 2003/04:FiU14, rskr. 2003/04:139.

Den som har tystnadsplikt enligt 1 kap. 10 § första stycket bankrörelselagen (1987:617), 1 kap. 8 § första stycket lagen (1991:981) om värdepappersrörelse, 1 kap. 5 § lagen (1992:1610) om finansieringsverksamhet eller 2 kap. 19 § första stycket lagen (2004:46) om investeringsfonder får trots det lämna uppgifter i ärenden om rättslig hjälp med förhör i samband med förundersökning eller med husrannsakan eller beslag.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:69

Denna lag träder i kraft den 1 april 2004.

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN
Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)