Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2004:81

Utkom från trycket den 2 mars 2004
Lag om ändring i luftfartslagen (1957:297);
utfärdad den 19 februari 2004.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 kap. 9 § luftfartslagen (1957:297) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2003/04:27, bet. 2003/04:LU10, rskr. 2003/04:135.

9 §

2) Om det finns en inskrivning i ett luftfartyg enligt lagen (1955:227) om inskrivning av rätt till luftfartyg, får luftfartyget avregistreras endast om den till vars förmån inskrivningen gäller har medgett det. Detsamma gäller i fråga om anteckningar som avses i 2 a § nämnda lag.

2)

Senaste lydelse 1986:166.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:81

Denna lag träder i kraft den 1 april 2005.

På regeringens vägnar

ULRICA MESSING
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)