Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2004:85

Utkom från trycket den 2 mars 2004
Lag om ändring i lagen (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva;
utfärdad den 19 februari 2004.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 § lagen (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2003/04:27, bet. 2003/04:LU10, rskr. 2003/04:135.

2 §

2) Är genom skuldebrev eller annorledes gåva utfäst i penningar eller lösören, gälle den ej såsom fullbordad med mindre det som utfäst är kommit i gåvotagarens besittning. I fråga om skepp, skeppsbygge eller luftfartyg gäller i stället att gåva ej är att anse såsom fullbordad, med mindre inskrivning för förvärvet sökts enligt vad om detta är särskilt stadgat. Har genom ett skuldebrev eller på annat sätt en gåva utfästs i en rättighet som registreras enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument fullbordas gåvan genom att rättigheten registreras för gåvotagaren enligt bestämmelserna i den lagen eller, om rättigheten förvaltas enligt 3 kap. i den lagen, genom att förvaltaren underrättas om utfästelsen.

2)

Senaste lydelse 1998:1482.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:85

Denna lag träder i kraft den 1 april 2005.

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN
Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)