Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2004:129

Utkom från trycket den 30 mars 2004
Lag om ändring i taxeringslagen (1990:324);
utfärdad den 18 mars 2004.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om taxeringslagen (1990:324)2)

1)

Prop. 2003/04:64, bet. 2003/04:SkU26, rskr. 2003/04:156.

2)

Senaste lydelse av 5 kap. 4 § 2003:655 5 kap. 19 § 2003:211.

dels att i 5 kap. 4 § ordet ”myndigheten” skall bytas ut mot ”verket”,

dels att i 5 kap. 19 § ordet ”skattemyndigheten” skall bytas ut mot ”Skatteverket”.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:129

Denna lag träder i kraft den 1 april 2004.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM
Stefan Holgersson
(Finansdepartementet)