Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2004:130

Utkom från trycket den 30 mars 2004
Lag om ändring i lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet;
utfärdad den 18 mars 2004.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 30 § lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2003/04:64, bet. 2003/04:SkU26, rskr. 2003/04:156.

2) Skatteverket får överklaga länsrättens beslut enligt denna lag. Verket får därvid även föra talan till den skattskyldiges förmån. Verket har då samma behörighet som den skattskyldige.

2)

Senaste lydelse 2003:660.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:130

Denna lag träder i kraft den 1 april 2004.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM
Stefan Holgersson
(Finansdepartementet)