Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2004:140

Utkom från trycket den 6 april 2004
Lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall;
utfärdad den 25 mars 2004.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 6 § lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall2) samt bilagan till samma lag skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2003/04:29, bet. 2003/04:TU4, rskr. 2003/04:143.

2)

Lagen omtryckt 1994:717.

3) För personal som ställs till förfogande av biståndsgivande part samt för utrustning och egendom som införs i Sverige enligt konventionen den 26 september 1986 om bistånd i händelse av en kärnteknisk olycka eller ett nödläge med radioaktiva ämnen eller konventionen den 17 mars 1992 om gränsöverskridande effekter av industriolyckor åtnjuts immunitet och privilegier i den utsträckning som anges i konventionerna, dock med de inskränkningar som följer av förklaringar som Sverige har avgett i anslutning till konventionerna.

3)

Senaste lydelse 1999:387.

För personer som ställs till förfogande av biståndsgivande part, för biståndsgivande organisationer samt för utrustning och egendom som införs i Sverige enligt Tammerforskonventionen den 18 juni 1998 om tillhandahållande av telekommunikationsresurser för katastrofberedskap och hjälpinsatser åtnjuts immunitet och privilegier i den utsträckning som anges i konventionen.

Bilaga4)

Immunitet och/eller privilegier gäller för följande

Tillämplig internationell överenskommelse

Internationella organ

 

Fysiska personer

 
 

 

17. Internationella telesatellitorganisationen ITSO

 

Medlemmarnas representanter i organisationens församling, organisationens tjänstemän och personer som medverkar i skiljedomsförfarande jämte ovan nämnda personers familjemedlemmar

 

Överenskommelsen den 20 augusti 1971 rörande den internationella telesatellitorganisationen Intelsat (ITSO) i den lydelse som framgår av överenskommelsen om ändring den 17 november 2000, artikel XIII

Protokoll om privilegier, friheter och immuniteter för Intelsat den 19 maj 1978

 

 

28. Internationella mobilsatellitorganisationen IMSO

 

Medlemmarnas representanter i organisationen och personer med tjänst hos eller uppdrag av organisationen jämte ovan nämnda personers familjemedlemmar

 

Protokoll om privilegier och immunitet för INMARSAT (IMSO) den 1 december 1981 i den lydelse som framgår av överenskommelsen om ändring den 25 september 1998

 

 

31. Europeiska telesatellitorganisationen EUTELSAT

 

Parternas representanter i organisationen, organisationens tjänstemän jämte deras familjemedlemmar samt personer med uppdrag av organisationen

 

Protokoll om privilegier och immunitet för EUTELSAT den 13 februari 1987 i den lydelse som framgår av överenskommelsen om ändring den 1 maj 2000

 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:140

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. De nya bestämmelserna får sättas i kraft vid olika tidpunkter.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS
Dan Sandberg
(Utrikesdepartementet)