Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2004:162

Utkom från trycket den 15 april 2004
Förordning om ändring i patentkungörelsen (1967:838);
utfärdad den 1 april 2004.

Regeringen föreskriver1) i fråga om patentkungörelsen (1967:838)2)

1)

Jfr prop. 2003/04:55, bet. 2003/04:LU18, rskr. 2003/04:181 samt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/44/EG av den 6 juli 1998 om rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar (EGT L 213, 30.7.1998, s. 13, Celex 31998L0044).

2)

Kungörelsen omtryckt 1991:1331.

dels att 2, 17, 17 c, 25, 25 a, 25 b, 25 c och 31 §§ skall ha följande lydelse,

dels att det i kungörelsen skall införas en ny paragraf, 5 a §, av följande lydelse.

En svensk patentansökan skall bestå av en skrivelse (ansökningshandling) med bilagor.

Ansökningshandlingen skall vara undertecknad av sökanden eller hans ombud och innehålla

 1. sökandens namn och adress samt, om sökanden företräds av ombud, även ombudets namn och adress,

 2. uppfinnarens namn och adress,

 3. en kort och saklig benämning på den patentsökta uppfinningen,

 4. när patent söks av flera gemensamt, uppgift om någon av dem är utsedd att för alla ta emot meddelanden från Patentverket,

 5. i förekommande fall uppgift om att ansökan omfattar en sådan deposition av biologiskt material som avses i 8 a § patentlagen, och

 6. uppgift om vilka bilagor som åtföljer ansökningshandlingen.

  Som bilagor skall till ansökningshandlingen fogas

  a. beskrivning av uppfinningen, innefattande ritning som behövs för att tydliggöra denna, patentkrav och sammandrag,

  b. om sökanden företräds av ombud, särskild fullmakt för ombudet, utom då ombudet befullmäktigats i ansökningshandlingen,

  c. om uppfinningen gjorts av någon annan än sökanden, en handling som styrker sökandens rätt.

Med ansökan skall lämnas den ansökningsavgift som föreskrivs i 45 §.

Om en uppfinning avser biologiskt material från växt- eller djurriket, eller om sådant material används i en uppfinning, skall patentansökan innehålla en upplysning om materialets geografiska ursprung, om detta är känt. Om ursprunget inte är känt, skall detta anges.

Bristande upplysningar om det geografiska ursprunget eller om sökandens vetskap om ursprunget påverkar inte prövningen av ansökan eller de rättigheter som följer av ett meddelat patent.

Beskrivningen får innehålla endast sådant som bidrar till att klargöra uppfinningen. Om en nyskapad eller annan inte allmänt godtagen term måste användas, skall termen förklaras. Beteckning eller måttenhet får inte avvika från vad som är allmänt brukligt i de nordiska staterna.

Omfattar patentansökan en sådan deposition av biologiskt material som avses i 8 a § patentlagen, skall sökanden, när ansökan görs, i handlingarna lämna alla de uppgifter av betydelse om det biologiska materialets karakteristika som sökanden har tillgång till.

En sådan ny deposition som avses i 8 a § andra stycket patentlagen skall göras i den ordning som föreskrivs i Budapestöverenskommelsen för ny deposition.

En ny deposition skall göras inom tre månader från den dag då deponenten tog emot underrättelse från den internationella depositionsmyndigheten om att prov från det tidigare deponerade materialet inte längre kan tillhandahållas. Om institutionen har upphört som internationell depositionsmyndighet för sådant biologiskt material som depositionen avsåg eller om den har upphört att fullgöra sina åligganden enligt Budapestöverenskommelsen och deponenten inte har fått underrättelse om detta inom sex månader efter det att internationella byrån publicerade uppgift om förhållandet, får dock den nya depositionen göras inom nio månader från denna publicering.

Deponenten skall inom fyra månader från det att den nya depositionen har gjorts till Patentverket ge in kopia av det kvitto som institutionen har utfärdat på den nya depositionen. Om den frist som avses i 17 b § första eller andra stycket utlöper senare, får kvittot dock ges in inom den fristen. När kvittot ges in, skall uppgift lämnas om numret på den patentansökan eller det patent som depositionen hör till.

3) Om handlingarna i ett patentansökningsärende enligt 22 § andra eller tredje stycket patentlagen blir allmänt tillgängliga innan patentet meddelats, skall sammandraget tryckas så snart dess slutliga lydelse fastställts. Patentverket får trycka också andra delar av ansökan tillsammans med sammandraget. Var och en kan mot föreskriven avgift få sådant tryckt exemplar.

3)

Senaste lydelse 1993:1312.

En kungörelse enligt 22 § fjärde stycket patentlagen skall innehålla uppgift om ansökans nummer och klass, ingivningsdag, löpdag om denna är annan än ingivningsdagen, uppfinningens benämning samt sökandens och uppfinnarens namn och adress. Har prioritet begärts, skall kungörelsen även innehålla uppgift om var åberopad ansökan ingivits, dagen för denna ansökan samt ansökans nummer. Omfattar ansökan en deposition av biologiskt material, skall detta anges i kungörelsen. Har sökanden med stöd av 22 § sjunde stycket patentlagen begärt att prov från deponerat material skall lämnas ut endast till en särskild sakkunnig, anges även det i kungörelsen.

Om en översättning av beskrivning och patentkrav i en internationell patentansökan har ändrats inom den frist som gäller enligt 58 § men efter det att handlingarna i ärendet blivit allmänt tillgängliga, skall en kungörelse utfärdas om detta.

En framställning enligt 22 § åttonde stycket första meningen patentlagen om att få prov från en deposition skall avfattas så som föreskrivs i regel 11 i tillämpningsföreskrifterna till Budapestöverenskommelsen.

Den som vill få ut ett prov skall gentemot patentsökanden eller patenthavaren förbinda sig att innan patentansökan har avgjorts slutligt eller patentet har upphört att gälla

 1. inte låta någon annan få tillgång till provet,

 2. inte använda provet annat än i experimentsyfte.

Förbindelsen skall också omfatta biologiskt material som härletts ur provet och som har behållit de karakteristika hos det deponerade materialet som är väsentliga för utövandet av uppfinningen.

Om patentsökanden eller patenthavaren uttryckligen avstår från förbindelsen, behöver någon sådan inte lämnas.

Förbindelsen skall fogas till framställningen.

En begäran enligt 22 § sjunde stycket patentlagen att prov skall lämnas ut endast till en särskild sakkunnig skall göras senast den dag då de tekniska förberedelserna för offentliggörande av patentansökan anses avslutade.

Patentverket upprättar en förteckning över de personer som har förklarat sig villiga att åta sig uppdrag som sakkunnig och som är lämpliga för det. Beslut om vilka personer som skall tas upp på förteckningen över sakkunniga skall kungöras i den ordning som föreskrivs i 49 §.

Om prov får lämnas ut endast till en särskild sakkunnig, skall i framställningen om prov anges vem som skall anlitas som sakkunnig. Till framställningen skall fogas en skriftlig förbindelse från den sakkunnige gentemot patentsökanden motsvarande den förbindelse som föreskrivs i 25 a § andra–tredje styckena. Om framställningen avser prov som skall lämnas ut enligt 22 § sjunde stycket andra meningen patentlagen skall förbindelsen avse 20 år från den dag patentansökan lämnades in.

Som sakkunnig får anlitas den som är upptagen på förteckningen eller den som i det särskilda fallet har godtagits av patentsökanden.

De förbindelser som föreskrivs i 25 a och 25 b §§ hindrar inte att biologiskt material som härletts ur provet deponeras för en ny patentansökan, om materialet behöver deponeras för ansökan. En förbindelse om att inte använda provet eller material som härletts ur det annat än i experimentsyfte gäller inte för den som fått en tvångslicens att utnyttja uppfinningen.

4) Tryckning av en patentskrift som avses i 21 § patentlagen ombesörjs av Patentverket och skall påbörjas snarast möjligt efter det att sökanden har betalat meddelandeavgift enligt 19 § andra stycket patentlagen. I patentskriften skall anges

4)

Senaste lydelse 1993:1312.

 1. vilken dag patentet meddelats,

 2. patentansökans diarienummer samt patentets registernummer och klasser,

 3. patenthavarens namn och adress,

 4. om patenthavaren företräds av ombud, ombudets namn,

 5. uppfinnarens namn och adress,

 6. den dag då ansökningshandlingarna blev allmänt tillgängliga enligt 22 § patentlagen,

 7. om patentet grundas på en svensk patentansökan, en internationell patentansökan eller en omvandlad europeisk patentansökan,

 8. om patentet grundas på en svensk patentansökan, ansökans ingivningsdag samt den dag från vilken patenttiden löper, om den inte är densamma som ansökans ingivningsdag,

 9. om patentet grundas på en internationell patentansökan, den internationella ingivningsdagen, det internationella ansökningsnumret samt den dag ansökan fullföljdes enligt 31 § patentlagen eller kom in enligt 38 § samma lag,

 10. om patentet grundas på en omvandlad europeisk patentansökan, den dag ansökan gavs in för handläggning enligt den europeiska patentkonventionen eller, i förekommande fall, den dag som fastställts som ingivningsdag för den europeiska patentansökan, numret för den europeiska patentansökan samt den dag ansökan kom in till Patentverket för omvandling,

 11. uppgift om prioritet, var den prioritetsgrundande ansökan getts in, dagen för den ansökan och ansökans nummer,

 12. uppfinningens benämning,

 13. om patentansökan har uppkommit genom delning eller utbrytning, stamansökans diarienummer,

 14. om patentansökan omfattar en deposition av biologiskt material, den institution där depositionen finns samt det nummer som institutionen har gett depositionen, och

 15. anförda publikationer.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:162

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2004.

På regeringens vägnar

LEIF PAGROTSKY
Margareta Gårdmark Nylén
(Näringsdepartementet)