Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2004:172

Utkom från trycket den 20 april 2004
Lag om ändring i sjömanslagen (1973:282);
utfärdad den 7 april 2004.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 9 § sjömanslagen (1973:282) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2003/04:30, bet. 2003/04:SoU6, rskr. 2003/04:178.

2) En sjöman har rätt att frånträda sin befattning på fartyget

2)

Senaste lydelse 2003:369.

1. om det är fara för att fartyget skall uppbringas av krigförande eller utsättas för krigsskada, eller

2. om någon av följande sjukdomar har vunnit utbredning i den hamn som fartyget är destinerat till:

– difteri

– fläckfeber

– gula febern

– hepatit A-E

– hepatit non A non B non C non D non E

– kolera

– meningokockinfektion

– mjältbrand

– paratyfoidfeber

– pest

– polio

– rabies

– salmonellainfektion

– shigellainfektion

– tuberkulos

– tyfoidfeber

– virala hemorragiska febrar exkl. nefropathia epidemica

– återfallsfeber.

Rätten att frånträda befattningen gäller dock inte om sjömannen har godtagit att följa med fartyget under de angivna förhållandena.

Vill en sjöman frånträda sin befattning på grund av förhållande som avses i första stycket skall sjömannen underrätta arbetsgivaren utan dröjsmål efter det att han eller hon fått kunskap om förhållandet. Sjömannen har därefter rätt att frånträda befattningen innan fartyget anländer till det område där förhållandet råder.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:172

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

På regeringens vägnar

HANS KARLSSON
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)