Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2004:178

Utkom från trycket den 20 april 2004
utfärdad den 7 april 2004.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 26 a § lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2003/04:30, bet. 2003/04:SoU6, rskr. 2003/04:178.

2) Får någon som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen och är verksam vid ett LVM-hem kännedom om att en intagen har en sådan smittsam sjukdom som enligt 1 kap. 3 § andra stycket smittskyddslagen (2004:168) utgör allmänfarlig sjukdom, skall den som förestår vården vid hemmet underrättas, om det inte står klart att det inte finns risk för smittspridning.

2)

Senaste lydelse 1995:1317.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:178

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Erna Zelmin
(Socialdepartementet)