Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2004:181

Utkom från trycket den 20 april 2004
Lag om ändring i karantänslagen (1989:290);
utfärdad den 7 april 2004.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1, 3 och 14 §§ karantänslagen (1989:290) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2003/04:30, bet. 2003/04:SoU6, rskr. 2003/04:178.

I denna lag finns vissa bestämmelser till skydd mot att karantänssjukdomar förs in i landet eller sprids till utlandet genom land-, luft- eller sjötrafik.

Regeringen får meddela bestämmelser, som avviker från denna lag, om det behövs med hänsyn till överenskommelse med Danmark, Finland eller Norge.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden svarar för att sanitära åtgärder vidtas beträffande laster, bagage och annat gods, transportmedel och djur. För andra smittskyddsåtgärder enligt denna lag svarar smittskyddsläkaren.

Om den som berörs av en smittskyddsåtgärd motsätter sig åtgärden, får den vidtas endast om den har stöd i smittskyddslagen (2004:168) eller någon annan lag.

Den som på grund av en karantänssjukdom har

  1. tagits in på sjukhus,

  2. isolerats enligt 5 kap. 1 § smittskyddslagen (2004:168), eller

  3. tillfälligt isolerats enligt 5 kap. 3 § smittskyddslagen får inte resa ut ur landet. Smittskyddsläkaren skall vidta de åtgärder som behövs för att hindra den smittade från att lämna landet.

I andra fall än som avses i första stycket får den som för smitta av en karantänssjukdom inte vägras att lämna landet. Han skall dock i god tid före avresan meddela den smittskyddsläkare som underrättats om sjukdomsfallet enligt smittskyddslagen om tidpunkten för avresan och målet för resan. Smittskyddsläkaren skall underrätta hälsovårdsmyndigheten på ankomstorten om avresan och andra omständigheter av betydelse för att förhindra smittspridning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:181

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Erna Zelmin
(Socialdepartementet)