Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2004:189

Utkom från trycket den 20 april 2004
Lag om ändring i lagen (1998:1656) om patientnämndsverksamhet;
utfärdad den 7 april 2004.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 5 § lagen (1998:1656) om patientnämndsverksamhet skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2003/04:30, bet. 2003/04:SoU6, rskr. 2003/04:178.

5 §

Föreskrifter om stödpersoner vid psykiatrisk vård som är förenad med frihetsberövande och annat tvång finns i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård och i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård. Föreskrifter om stödpersoner finns även i smittskyddslagen (2004:168).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:189

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

På regeringens vägnar

BERIT ANDNOR
Erna Zelmin
(Socialdepartementet)