Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2004:198

Utkom från trycket den 27 april 2004
Lag om ändring i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor;
utfärdad den 15 april 2004.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs2) att det i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor skall införas en ny paragraf, 11 a §, av följande lydelse.

1)

Prop. 2003/04:32, bet. 2003/04:SoU7, rskr. 2003/04:179.

2)

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/20/EG av den 4 april 2001 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar rörande tillämpning av god klinisk sed vid kliniska prövningar av humanläkemedel (EGT L 121, 1.5.2001, s. 34, Celex 32001L0020).

Vid etikprövning av klinisk undersökning på människor av ett läkemedels egenskaper (klinisk läkemedelsprövning) skall, utöver vad som följer av denna lag, bestämmelserna i 13 e och f §§ läkemedelslagen (1992:859) tillämpas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:198

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2004.

På regeringens vägnar

THOMAS ÖSTROS
Nils Cederstierna
(Utbildningsdepartementet)