Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2004:220

Utkom från trycket den 4 maj 2004
Lag om ändring i lagen (2002:276) om ändring i lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt;
utfärdad den 22 april 2004.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att ikraftträdandet av 3 kap. 12 § lagen (2002:276) om ändring i lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt skall vara den 1 juli 2005.

1)

Bet. 2003/04:FöU5, rskr. 2003/04:170.

På regeringens vägnar

LENI BJÖRKLUND
Helena Lindberg
(Försvarsdepartementet)