Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2004:229

Utkom från trycket den 11 maj 2004
Lag om ändring i skattebrottslagen (1971:69);
utfärdad den 29 april 2004.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1 § skattebrottslagen (1971:69) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2003/04:117, bet. 2003/04:SkU30, rskr. 2003/04:201.

2) Denna lag gäller i fråga om skatt och, om så särskilt föreskrivs, annan avgift till det allmänna som inte betecknas som skatt.

2)

Senaste lydelse 2003:805.

Lagen tillämpas inte i fråga om

  1. gärningar som är belagda med straff i lagen (2000:1225) om straff för smuggling eller lagen (2004:228) om beskattning av viss privatinförsel av tobaksvaror, och

  2. skattetillägg, ränta, dröjsmålsavgift, förseningsavgift eller liknande avgift.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:229

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2004.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM
Stefan Holgersson
(Finansdepartementet)