Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2004:232

Utkom från trycket den 11 maj 2004
Lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt;
utfärdad den 29 april 2004.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 22 a § lagen (1994:1564) om alkoholskatt skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2003/04:117, bet. 2003/04:SkU30, rskr. 2003/04:201.

2) Upplagshavare eller varumottagare som tar emot varor från ett annat EG-land skall senast 15 dagar efter utgången av den kalendermånad under vilken varorna tagits emot underteckna ett exemplar av ledsagardokumentet (returexemplaret) och skicka tillbaka det till avsändaren i det andra EG-landet.

2)

Senaste lydelse 1999:429.

Beskattningsmyndigheten skall på returexemplaret av ledsagardokumentet attestera andra förluster än sådana som avses i 20 § första stycket 1 och 32 § första stycket 2, under förutsättning att förlusterna uppkommit under transport inom EG och konstaterats i Sverige.

Om obeskattade varor transporteras från ett skatteupplag i ett annat EG-land till Sverige och andra förluster än sådana som avses i 20 § första stycket 1 och 32 § första stycket 2 under transporten uppkommit i ett annat EG-land, skall beskattningsmyndigheten vid varornas ankomst till Sverige ange i vilken omfattning beskattning skall ske av de förlorade varumängderna samt hur skatten skall beräknas. Beskattningsmyndigheten skall skicka en kopia av returexemplaret till behörig myndighet i det EG-land där förlusten konstaterats.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:232

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2004.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM
Carl Gustav Fernlund
(Finansdepartementet)