Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2004:238

Utkom från trycket den 11 maj 2004
Lag om ändring i firmalagen (1974:156);
utfärdad den 22 april 2004.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att i 25 § firmalagen (1974:156) orden ”Patent- och registreringsverket” skall bytas ut mot ”Bolagsverket”.

1)

Prop. 2003/04:34, bet. 2003/04:NU7, rskr. 2003/04:172.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:238

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Thomas Johansson
(Justitiedepartementet)