Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2004:241

Utkom från trycket den 11 maj 2004
Lag om ändring i konkurslagen (1987:672);
utfärdad den 22 april 2004.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att i 15 kap. 5, 6 och 8 §§ konkurslagen (1987:672)2) orden ”Patent- och registreringsverket” skall bytas ut mot ”Bolagsverket”.

1)

Prop. 2003/04:34, bet. 2003/04:NU7, rskr. 2003/04:172.

2)

Senaste lydelse av 15 kap. 5 § 1995:793 15 kap. 6 § 1995:793 15 kap. 8 § 1995:793.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:241

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)