Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2004:249

Utkom från trycket den 11 maj 2004
Lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar;
utfärdad den 22 april 2004.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att i 15 kap. 1 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar2) orden ”Patent- och registreringsverket” skall bytas ut mot ”Bolagsverket”.

1)

Prop. 2003/04:34, bet. 2003/04:NU7, rskr. 2003/04:172.

2)

Senaste lydelse av 15 kap. 1 § 1992:1449.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:249

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

2. Registreringsärenden som har kommit in till Patent- och registreringsverket men i vilka verket inte har fattat beslut före ikraftträdandet skall överlämnas till Bolagsverket för fortsatt handläggning.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Sten Andersson
(Justitiedepartementet)