Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2004:250

Utkom från trycket den 11 maj 2004
Lag om ändring i lagen (1975:417) om sambruksföreningar;
utfärdad den 22 april 2004.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (1975:417) om sambruksföreningar2) ,

1)

Prop. 2003/04:34, bet. 2003/04:NU7, rskr. 2003/04:172.

2)

Senaste lydelse av 18 § 1992:1453.

dels att i 18 § orden ”Patent- och registreringsverket” skall bytas ut mot ”Bolagsverket”

dels att 16 och 19 §§ skall ha följande lydelse.

16 §

3) Bestämmelserna i 11 kap. lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar gäller i fråga om sambruksföreningar. Vad som föreskrivs i 11 kap. 3 § för det fall att antalet föreningsmedlemmar har nedgått under det i 2 kap. 1 § föreskrivna lägsta antalet skall i sambruksförening tillämpas, om antalet medlemmar har nedgått under tre och tillräckligt antal medlemmar ej har inträtt inom ett år samt Bolagsverket ej heller funnit särskilda skäl att medge att föreningens verksamhet ändå får fortsätta.

3)

Senaste lydelse 1987:671.

19 §

4) Bestämmelserna i 15 kap. lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar gäller i fråga om sambruksföreningar. Ett beslut om sådan ändring av stadgarna att styrelsens säte skall flyttas från ett län till ett annat får dock inte registreras, om sambruksföreningens firma på grund av bestämmelserna i 18 § tredje stycket denna lag inte får föras in i Bolagsverkets register.

4)

Senaste lydelse 1995:37.

Inskrivning av uppgifter angående sambruksföreningar skall ske i en särskild avdelning av det föreningsregister som avses i 15 kap. 1 § lagen om ekonomiska föreningar.

Bolagsverkets beslut enligt 16 § får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:250

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN
Anders Perklev
(Jordbruksdepartementet)