Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2004:253

Utkom från trycket den 11 maj 2004
Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag;
utfärdad den 29 april 2004.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att i 8 kap. 1 § lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag2) orden ”Patent- och registreringsverket” skall bytas ut mot ”Bolagsverket”.

1)

Prop. 2003/04:34, bet. 2003/04:NU7, rskr. 2003/04:172.

2)

Senaste lydelse av 8 kap. 1 § 2002:151.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:253

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

2. Ärenden som har kommit in till Patent- och registreringsverket men i vilka verket inte har fattat beslut före ikraftträdandet skall överlämnas till Bolagsverket för fortsatt handläggning.

På regeringens vägnar

GUNNAR LUND
Maria Hallqvist
(Finansdepartementet)