Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2004:262

Utkom från trycket den 11 maj 2004
Förordning om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning;
utfärdad den 29 april 2004.

Regeringen föreskriver att 14 § förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning skall ha följande lydelse.

1) Landstinget skall till läkaren betala ut skillnaden mellan det arvode som följer av bestämmelserna i denna förordning och den patientavgift som läkaren fått ta ut.

1)

Senaste lydelse 1995:1220.

Arvodet betalas dock helt genom läkarvårdsersättning

  1. för provtagning i syfte att utröna om en allmänfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen (2004:168) föreligger och för undersökning i samband med provtagningen,

  2. om patienten enligt 24 § lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning är befriad från att betala patientavgift,

  3. för rådgivning i födelsekontrollerande syfte eller angående abort eller sterilisering,

  4. för läkarens resekostnader enligt 12 §,

  5. för sjukvård som avses i 2 § andra stycket 5 förordningen (1984:908) om vissa statsbidrag och försäkringsersättningar för sjukvård m.m.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:262

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2004. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för kostnader som har uppkommit före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

LARS ENGQVIST
Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)