Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2004:271

Utkom från trycket den 11 maj 2004
Förordning om ändring i förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i kronofogde-myndigheternas verksamhet;
utfärdad den 22 april 2004.

Regeringen föreskriver att 12 § förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i kronofogdemyndigheternas verksamhet skall ha följande lydelse.

12 §

1) Uppgifter ur utsöknings- och indrivningsdatabasen får lämnas ut till den som har tillstånd enligt 3 § första stycket kreditupplysningslagen (1973:1173) att bedriva kreditupplysningsverksamhet.

1)

Senaste lydelse 2003:1105.

Uppgifter ur utsöknings- och indrivningsdatabasen som avses i 2 § 1, utom uppgifter om inkomster och borgensåtaganden, får lämnas ut för inkassoändamål till den som har tillstånd av Datainspektionen enligt 2 § första stycket inkassolagen (1974:182) att bedriva inkassoverksamhet eller som bedriver inkassoverksamhet med stöd av 2 § tredje stycket inkassolagen och står under Finansinspektionens tillsyn. En sådan begäran om utlämnande av uppgifter får inte omfatta andra personer än de som vid tillfället för begäran är aktuella för inkassoåtgärd hos den som begär ut uppgifterna.

Uppgifter som grundar sig på brott får inte lämnas ut.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:271

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2004.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM
Frank Walterson
(Finansdepartementet)