Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2004:275

Utkom från trycket den 18 maj 2004
utfärdad den 6 maj 2004.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (1962:381) om allmän försäkring2)

1)

Prop. 2003/04:69, bet. 2003/04:SfU13, rskr. 2003/04:210.

2)

Lagen omtryckt 1982:120. Senaste lydelse av 18 kap. 1 § 1998:87 18 kap. 16 § 1998:87 18 kap. 32 § 1998:87 18 kap. 2 § 2003:1211 18 kap. 17 § 2001:489 18 kap. 33 § 1998:87 18 kap. 3 § 1998:87 18 kap. 18 § 1998:87 18 kap. 34 § 1998:87 18 kap. 4 § 1998:87 18 kap. 19 § 1998:87 18 kap. 35 § 1998:87 18 kap. 5 § 1998:87 18 kap. 20 § 2002:308 18 kap. 36 § 2002:1137 18 kap. 6 § 1998:87 18 kap. 21 § 2002:308 18 kap. 37 § 1998:87 18 kap. 7 § 1998:87 18 kap. 22 § 1998:87 18 kap. 38 § 1998:87 18 kap. 8 § 1998:87 18 kap. 23 § 1998:1756 18 kap. 39 § 1998:87 18 kap. 9 § 2000:377 18 kap. 24 § 2002:1025 18 kap. 40 § 1998:87 18 kap. 9 a § 2002:308 18 kap. 25 § 2002:1025 18 kap. 41 § 1998:87 18 kap. 10 § 1998:87 18 kap. 26 § 1998:87 18 kap. 42 § 1998:87 18 kap. 11 § 1998:87 18 kap. 27 § 2002:1025 18 kap. 43 § 1998:87 18 kap. 12 § 1998:87 18 kap. 28 § 2002:1025 18 kap. 44 § 1998:87 18 kap. 13 § 1998:87 18 kap. 29 § 1998:87 18 kap. 45 § 1998:87 18 kap. 14 § 1998:87 18 kap. 30 § 1998:87 18 kap. 46 § 1998:87 18 kap. 15 § 2003:422 18 kap. 31 § 1998:87 18 kap. 47 § 1998:87.

dels att 18 kap. skall upphöra att gälla,

dels att 1 kap. 2 § skall ha följande lydelse.

3) Den allmänna försäkringen handhas av Försäkringskassan.

3)

Senaste lydelse 1974:510.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:275

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

På regeringens vägnar

BERIT ANDNOR
Kjell Rempler
(Socialdepartementet)