Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2004:279

Utkom från trycket den 18 maj 2004
Lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152);
utfärdad den 6 maj 2004.

Enligt riksdagen beslut1) föreskrivs i fråga om fastighetstaxeringslagen (1979:1152)2)

1)

Prop. 2003/04:76, bet. 2003/04:SkU29, rskr. 2003/04:2021.

2)

Senaste lydelse av 18 kap. 1 a § 2003:650.

dels att 18 kap. 1 a § skall upphöra att gälla,

dels att 7 kap. 4 a §, 10 kap. 2 §, 13 kap. 3 § och 18 kap. 1 § skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 18 kap. 3 a §, av följande lydelse.

3) Riktvärdena för värderingsenheter som ingår i en lantbruksenhet skall bestämmas med hänsyn till de värdeförhållanden som gäller för medelstora lantbruksenheter. Lantbruksenhetens sammanlagda riktvärde skall korrigeras med hänsyn till storleksinverkan och särskilda värdeförhållanden, om det behövs på grund av prisbildningen. Detta benämns storlekskorrektion.

3)

Senaste lydelse 1997:451. Ändringen innebär att tredje stycket upphävs.

Det belopp med vilket korrigering sker skall fördelas och redovisas på de värderingsenheter som ingår i lantbruksenheten, i förhållande till värderingsenheternas riktvärden före korrigering.

4) Som riktvärde för en värderingsenhet avseende ett djurstall för nötkreatur som är byggt under åren 1990–1999, är av normal beskaffenhet och har en storlek av 701–800 kvadratmeter får endast anges värden i en fastställd värdeserie.

4)

Senaste lydelse 1990:1382.

5) Inom varje värdeområde skall riktvärden för åker bestämmas för skilda förhållanden för en eller flera av följande värdefaktorer.

5)

Senaste lydelse 1990:1382.

Storlek

 

Med storlek avses åkermarkens areal.

 
 
 

Beskaffenhet

 

Med beskaffenhet avses åkermarkens produktionsförmåga och brukningsförhållanden.

 
 
 
 

För värdefaktorn beskaffenhet skall finnas tre eller fem klasser, där mittklassen svarar mot genomsnittlig beskaffenhet inom värdeområdet.

 
 
 
 

Värdeskillnaden mellan högsta och lägsta klass får för åkermark, som är tillfredsställande dränerad genom självdränering eller äldre täckdikning, uppgå till högst 40 procent av värdet av åkermark av genomsnittlig beskaffenhet. Värdeskillnaden mellan två intilliggande klasser får dock uppgå till högst 6 000 kronor per hektar.

 
 
 

Dränering

 

Åkermarkens dränering bestäms av befintliga täckdikningars och huvudavlopps beskaffenhet samt av markens behov av dränering.

 
 
 
 

För värdefaktorn dränering skall finnas högst tre klasser.

 

6) Till ledning vid allmän och förenklad fastighetstaxering skall ägaren utan föreläggande lämna deklaration (allmän respektive förenklad fastighetsdeklaration) för varje fastighet. Detta gäller inte sådan ägare som senast den 15 oktober året före det år då allmän eller förenklad fastighetstaxering äger rum fått förslag till fastighetstaxering. Deklaration skall dock inte lämnas för försvarsfastighet som tillhör staten och som enligt 3 kap. 2 § är undantagen från skatteplikt eller för fastighet som vid föregående års taxering inte åsatts högre taxeringsvärde än 1 000 kronor.

6)

Senaste lydelse 2001:1218.

Deklaration skall inte heller lämnas för fastighet för allmänna kommunikationsändamål eller för distributionsbyggnad, värmecentral eller reningsanläggning som enligt 3 kap. 2 § är undantagen från skatteplikt eller för byggnad på annans mark då byggnadens värde understiger 50 000 kronor.

Finns på sådan kommunikationsfastighet som nyss har nämnts husbyggnad som används för annat än kommunikationsändamål skall dock deklaration lämnas.

Efter föreläggande är också den som inte på grund av första stycket har deklarationsskyldighet, skyldig att lämna fastighetsdeklaration.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får föreskriva eller i enskilda fall medge att allmän och förenklad fastighetsdeklaration får lämnas i form av ett elektroniskt dokument.

Med ett elektroniskt dokument avses en upptagning som har gjorts med hjälp av automatiserad databehandling och vars innehåll och utställare kan verifieras genom ett visst tekniskt förfarande.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:279

1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2004.

2. Den upphävda 18 kap. 1 a § gäller dock till och med 2005 års fastighetstaxering.

3. De nya föreskrifterna i 7 kap. 4 a §, 10 kap. 2 § och 13 kap. 3 § tillämpas första gången vid 2005 års fastighetstaxering.

4. De nya föreskrifterna i 18 kap. 1 och 3 a §§ tillämpas första gången vid 2006 års fastighetstaxering.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM
Hases Per Sjöblom
(Finansdepartementet)