Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2004:307

Utkom från trycket den 2 juni 2004
Lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank;
utfärdad den 19 maj 2004.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 6 kap. 1 § lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank2) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2002/03:139, bet. 2002/03:FiU15, rskr. 2002/03:217.

2)

Lagen omtryckt 1999:19.

3) Med bankinstitut förstås i denna lag bankaktiebolag, sparbanker, medlemsbanker och utländska bankföretag som med stöd av 4 kap. 1 eller 4 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse driver bankrörelse från filial här i landet.

3)

Senaste lydelse 2003:840.

Med finansinstitut förstås bankinstitut, kreditmarknadsföretag, värdepappersinstitut, Första–Fjärde AP-fonderna enligt lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder), Sjätte AP-fonden enligt lagen (2000:193) om Sjätte AP-fonden, försäkringsföretag med svensk koncession, landshypoteksinstitutionen, Svenska skeppshypotekskassan samt utländska företag som med stöd av 4 kap. 1, 3 eller 4 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse driver verksamhet från filial i Sverige.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:307

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

På regeringens vägnar

GUNNAR LUND
Maria Hallqvist
(Finansdepartementet)