Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2004:316

Utkom från trycket den 2 juni 2004
Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554);
utfärdad den 19 maj 2004.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs2) att bilaga 1 till årsredovisningslagen (1995:1554) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2002/03:139, bet. 2003/04:FiU15, rskr. 2003/04:217.

2)

Jfr rådets fjärde direktiv 78/660/EEG av den 25 juli 1978 grundat på artikel 54.3 g i fördraget om årsbokslut i vissa typer av bolag (EGT L 222, 14.8.1978, s. 11, Celex 31978L0660), senast ändrat genom rådets direktiv 2003/38/EG (EGT L 120, 15.5.2003, s. 22, Celex 32003L0038).

Bilaga 13)

 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

 

 

D. Skulder

 

1. Obligationslån

 

2. Skulder till kreditinstitut

 

3. Förskott från kunder (får även redovisas som avdragspost under Varulager m.m.)

 

4. Leverantörsskulder

 

5. Växelskulder

 

6. Skulder till koncernföretag

 

7. Skulder till intresseföretag

 

8. Skatteskulder

 

9. Övriga skulder

 

a) Återbetalningspliktiga medel mottagna av allmänheten enligt lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet

 

b) Andra skulder

 

10. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:316

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Sten Andersson
(Justitiedepartementet)