Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2004:317

Utkom från trycket den 2 juni 2004
Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag;
utfärdad den 19 maj 2004.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs2) i fråga om lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

1)

Prop. 2002/03:139, bet. 2003/04:FiU15, rskr. 2003/04:217.

2)

Jfr rådets direktiv 86/635/EEG av den 8 december 1986 om årsbokslut och sammanställd redovisning för banker och andra finansiella institut (EGT L 372, 31.12.1986, s. 1, Celex 386L0635), senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/65/EG (EGT L 283, 27.10.2001, s. 28, Celex 32001L0065).

dels att rubriken närmast före 8 kap. 3 § skall ha följande lydelse,

dels att 8 kap. 3 § skall ha följande lydelse.

Uppgifter om anmärkningar

En årsredovisning som publiceras i ofullständigt skick enligt 8 kap. 15 § årsredovisningslagen (1995:1554) skall även innehålla uppgift om anmärkningar enligt 4 a kap. 1315 §§ sparbankslagen (1987:619) respektive 7 a kap. 1315 §§ lagen (1995:1570) om medlemsbanker.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:317

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

På regeringens vägnar

GUNNAR LUND
Maria Hallqvist
(Finansdepartementet)