Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2004:322

Utkom från trycket den 2 juni 2004
Lag om ändring i miljöbalken;
utfärdad den 19 maj 2004.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 10 kap. 3 § miljöbalken skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2002/03:139, bet. 2003/04:FiU15, rskr. 2003/04:217.

2) Kan inte någon verksamhetsutövare utföra eller bekosta efterbehandling av en förorenad fastighet är var och en efterbehandlingsansvarig som förvärvat fastigheten och vid förvärvet känt till föroreningarna eller då borde ha upptäckt dem. Avser förvärvet en privatbostadsfastighet enligt 2 kap. 13 § inkomstskattelagen (1999:1229) ansvarar endast en förvärvare som känt till föroreningen. I fråga om förorenad byggnad eller anläggning gäller detsamma den som förvärvat den fastighet där byggnaden eller anläggningen är belägen. Med förvärv av fastighet likställs förvärv av tomträtt.

2)

Senaste lydelse 2000:119.

Första stycket tillämpas inte när en bank har förvärvat en fastighet för att skydda fordran enligt 7 kap. 3 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:322

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

På regeringens vägnar

LENA SOMMESTAD
Lena Ingvarsson
(Miljödepartementet)