Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2004:323

Utkom från trycket den 2 juni 2004
Lag om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument;
utfärdad den 19 maj 2004.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument

1)

Prop. 2002/03:139, bet. 2003/04:FiU15, rskr. 2003/04:217.

dels att 4 kap. 17 § skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 8 kap. 2 a §, samt närmast före den en ny rubrik av följande lydelse.

17 §

På ett avstämningskonto skall anges

  1. kontohavarens namn, personnummer eller annat identifieringsnummer samt postadress,

  2. panthavares namn, personnummer eller annat identifieringsnummer samt postadress,

  3. det antal finansiella instrument som kontot omfattar,

  4. i förekommande fall att kontohavaren har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken med uppdrag som omfattar förvaltning av aktierna eller att aktierna företräds av en förvaltare som förordnats enligt 14 kap. 9 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, 6 kap. 3 g § lagen (1991:981) om värdepappersrörelse, 11 kap. 2 h § lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet eller 3 kap. 2 e § försäkringsrörelselagen (1982:713),

  5. pantsättning och förekomst av annan särskild rätt som gäller ett finansiellt instrument,

  6. konkurs avseende kontohavaren samt utmätning, kvarstad eller betalningssäkring avseende ett finansiellt instrument eller avseende panträtt i detta,

  7. inskränkning enligt 13 kap. 19 § andra stycket eller 14 kap. 21 § andra stycket föräldrabalken.

Uppgiftsskyldighet

2 a §

En central värdepappersförvarare och ett kontoförande institut är skyldiga att lämna ut uppgifter om enskildas förhållanden till företaget, om det under en utredning enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål begärs av undersökningsledare eller om det i ett ärende om rättslig hjälp i brottmål på framställning av en annan stat eller en mellanfolklig domstol begärs av åklagare.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:323

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

På regeringens vägnar

GUNNAR LUND
Lars Afrell
(Finansdepartementet)