Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2004:391

Utkom från trycket den 8 juni 2004
Förordning om ändring i fastighetsbildningskungörelsen (1971:762);
utfärdad den 27 maj 2004.

Regeringen föreskriver att 24 och 25 §§ fastighetsbildningskungörelsen (1971:762) skall ha följande lydelse.

1) En underrättelse enligt 4 kap. 33 a § fastighetsbildningslagen (1970:988) skall lämnas genast och senast inom en vecka efter den dag då beslutet meddelades.

1)

Senaste lydelse 1995:1423.

När en förrättning som länsstyrelsen får överklaga enligt 15 kap. 8 § fastighetsbildningslagen har förklarats avslutad skall, om länsstyrelsen har begärt det, förrättningsakten genast och senast inom en vecka sändas till länsstyrelsen. Länsstyrelsen skall inom fyra veckor från den dag förrättningen förklarades avslutad sända akten åter till lantmäterimyndigheten.

2) Meddelar lantmäterimyndigheten ett tillståndsbeslut eller ett sådant fastighetsbildningsbeslut som får överklagas särskilt och får länsstyrelsen överklaga beslutet enligt 15 kap. 8 § fastighetsbildningslagen (1970:988), skall en kopia av beslutet genast och senast inom en vecka sändas till länsstyrelsen. Detta gäller dock inte om en kopia av beslutet har lämnats till länsstyrelsen enligt 24 § första stycket.

2)

Senaste lydelse 2000:313.

En uppgift om fastighetsbildnings- eller fastighetsbestämningsbeslut får införas i fastighetsregistrets allmänna del trots att förrättningen inte är avslutad. Har i sådant fall beslutet överklagats i viss del skall lantmäterimyndigheten, sedan registreringsfrågan handlagts, genast sända akten till domstolen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:391

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2004.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Sten Andersson
(Justitiedepartementet)