Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2004:395

Utkom från trycket den 8 juni 2004
Lag om ändring i jordabalken;
utfärdad den 27 maj 2004.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 6 kap. 16 § jordabalken2) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2003/04:73, bet. 2003/04:BoU11, rskr. 2003/04:238.

2)

Balken omtryckt 1971:1209.

Sammanlägges fastighet eller del av fastighet med annan fastighet eller fastighetsdel, omfattar inteckning som besvärar någon av de i sammanläggningen ingående fastigheterna eller fastighetsdelarna hela den nybildade fastigheten.

En fastighet som har bildats genom avstyckning ansvarar inte för inteckningar i stamfastigheten eller stamfastigheterna, om

  1. lantmäterimyndigheten har meddelat ett beslut om inteckningsfrihet enligt 10 kap. 8 a § fastighetsbildningslagen (1970:988), eller

  2. fastigheten har bildats genom avstyckning av en samfällighet eller en viss ägovidd av en samfällighet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:395

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Sten Andersson
(Justitiedepartementet)