Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2004:397

Utkom från trycket den 8 juni 2004
Förordning om ändring i förordningen (2000:308) om fastighetsregister;
utfärdad den 27 maj 2004.

Regeringen föreskriver att 76 § förordningen (2000:308) om fastighetsregister skall ha följande lydelse.

Underrättelser till inskrivningsmyndigheten enligt 75 § skall lämnas samma dag som registrering sker i allmänna delen.

Underrättelser enligt 75 § första stycket skall innehålla

  1. uppgift om fastighetsbeteckning samt, om fastigheten har nybildats eller avregistrerats, uppgift om detta,

  2. uppgift om ny fastighets ursprung,

  3. uppgift om fastighets areal,

  4. uppgift om vidtagen åtgärd och datum för registrering,

  5. annan än lagfaren ägares person- eller organisationsnummer, om sådant finns, samt namn och adress,

  6. uppgift om beslut som har meddelats med stöd av 10 kap. 8 a § och 9 § andra stycket fastighetsbildningslagen (1970:988), och

  7. uppgift som lantmäterimyndigheten enligt särskilda bestämmelser skall lämna till inskrivningsmyndigheten.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:397

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2004.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Sten Andersson
(Justitiedepartementet)