Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2004:398

Utkom från trycket den 8 juni 2004
Förordning om ändring i fastighetsbildningskungörelsen (1971:762);
utfärdad den 19 maj 2004.

Regeringen föreskriver att 7 och 1214 §§ fastighetsbildningskungörelsen (1971:762) skall ha följande lydelse.

1) Protokollet förs och undertecknas eller signeras med en elektronisk signatur av förrättningslantmätaren eller någon annan tjänsteman vid lantmäterimyndigheten.

1)

Senaste lydelse 1995:1423.

Den som står i sådant förhållande till saken eller till någon sakägare att hans tillförlitlighet kan anses förringad får inte vara protokollförare.

När ett protokoll har satts upp skall förrättningslantmätaren göra en anteckning om detta på protokollet. Dagen för anteckningen skall anges och namn eller signatur sättas ut. Anteckningen får signeras med en elektronisk signatur.

2) Över ärendena skall det föras en dagbok som för varje ärende anger dagen då ärendet kommit in, vilka åtgärder som vidtagits och vilka handlingar som kommit in eller upprättats i ärendet samt dagen för ärendets avgörande. Dagboken får föras särskilt för skilda grupper av ärenden.

2)

Senaste lydelse 1975:1124.

Dagboken består av en förteckning över ärendena och av dagboksblad över handläggningen av de särskilda ärendena. Förteckning och dagboksblad förs enligt formulär som Lantmäteriverket fastställer. Dagboksblad förs dock endast när ärendets beskaffenhet kräver det. Ärendena tas upp i förteckningen efter hand som de kommer in och numreras i löpande följd för kalenderår. Dagboksbladet skall ingå i den akt som är upprättad för ärendet.

3) De handlingar som ges in eller upprättas i ärendet skall föras samman till en akt.

3)

Senaste lydelse 1995:1423.

De handlingar som tas in i akten, dock inte handlingar som avses i 15 § första stycket första punkten, skall förses med en särskiljande beteckning efter hand som de kommer in eller upprättas och förses med uppgift om lantmäterimyndigheten och ärendets dagboksnummer. En handling som kommer in skall dessutom förses med uppgift om inkomstdag.

Ett beslut som inte tas upp i protokollet skall tecknas på ett dagboksblad eller en annan handling i akten. Ett sådant beslut skall undertecknas med namn eller signatur eller signeras med en elektronisk signatur av förrättningslantmätaren eller, om en annan tjänsteman har meddelat beslutet, av denne.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:398

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2004.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Sten Andersson
(Justitiedepartementet)