Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2004:404

Utkom från trycket den 8 juni 2004
Lag om ändring i brottsbalken;
utfärdad den 27 maj 2004.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 17 kap. 7 och 17 §§ samt 20 kap. 2 och 5 §§ brottsbalken skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2003/04:70, bet. 2003/04:JuU21, rskr. 2003/04:233.

2) Den som till arbetstagare eller annan som avses i 20 kap. 2 § lämnar, utlovar eller erbjuder, för denne själv eller för annan, muta eller annan otillbörlig belöning för tjänsteutövningen, döms för bestickning till böter eller fängelse i högst två år.

2)

Senaste lydelse 1999:197.

Är brottet grovt, döms till fängelse, lägst sex månader och högst sex år.

3) I vissa fall av bestickning får åklagare väcka åtal endast om brottet anges till åtal av arbets- eller uppdragsgivaren till den som utsatts för bestickningen eller om åtal är påkallat från allmän synpunkt. Detta gäller om bestickning skett i förhållande till någon som

3)

Senaste lydelse 1999:197.

 1. inte är arbetstagare hos staten eller hos kommun,

 2. inte omfattas av 20 kap. 2 § andra stycket 1–4, 8 eller 9 och

 3. inte är främmande stats minister eller ledamot av främmande stats lagstiftande församling.

4) Arbetstagare som, för sig själv eller för annan, tar emot, låter åt sig utlova eller begär muta eller annan otillbörlig belöning för sin tjänsteutövning, döms för mutbrott till böter eller fängelse i högst två år. Detsamma skall gälla, om arbetstagaren begått gärningen innan han erhöll anställningen eller efter det han slutat densamma. Är brottet grovt, döms till fängelse, lägst sex månader och högst sex år.

4)

Senaste lydelse 1999:197.

Vad i första stycket sägs om arbetstagare skall också tillämpas på

 1. ledamot av styrelse, verk, nämnd, kommitté eller annan sådan myndighet som hör till staten eller till kommun, landsting, kommunalförbund eller allmän försäkringskassa,

 2. den som utövar uppdrag som är reglerat i författning,

 3. den som omfattas av lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m. eller annan som fullgör lagstadgad tjänsteplikt,

 4. den som utan att inneha anställning eller uppdrag som nu har sagts utövar myndighet,

 5. den som i annat fall än som avses i 1–4 på grund av förtroendeställning fått till uppgift att för någon annan

  a) sköta en rättslig eller ekonomisk angelägenhet,

  b) genomföra en vetenskaplig eller motsvarande utredning,

  c) självständigt sköta en kvalificerad teknisk uppgift, eller

  d) övervaka utförandet av en sådan uppgift som anges i a, b eller c,

 6. främmande stats minister, ledamot av främmande stats lagstiftande församling eller ledamot av främmande stats organ motsvarande dem som avses i 1,

 7. någon som, utan att inneha anställning eller uppdrag som nu har sagts, utövar främmande stats myndighet eller utländskt skiljemannauppdrag,

 8. ledamot av kontrollorgan, beslutande organ eller parlamentarisk församling i mellanstatlig eller överstatlig organisation där Sverige är medlem, och

 9. domare eller annan funktionär i internationell domstol vars domsrätt Sverige godtar.

5) Åklagare får, utan hinder av vad som annars är föreskrivet, åtala brott varigenom arbetstagare hos staten eller hos kommun eller annan som avses i 2 § andra stycket 1–4 har åsidosatt vad som åligger honom i utövningen av anställningen eller uppdraget.

5)

Senaste lydelse 1999:197.

Utan hinder av bestämmelserna i första stycket skall dock gälla

 1. vad som i denna balk föreskrivs om att åtal inte får ske utan förordnande av regeringen eller den regeringen har bemyndigat och

 2. vad som i annan lag eller författning är föreskrivet om åtal för gärning, för vilken straff är stadgat endast om den förövas av innehavare av anställning eller uppdrag som avses i första stycket.

Har mutbrott begåtts av någon som inte omfattas av första stycket eller av 2 § andra stycket 8 eller 9 och inte är främmande stats minister eller ledamot av främmande stats lagstiftande församling, får åklagare väcka åtal endast om brottet anges till åtal av arbets- eller uppdragsgivaren eller om åtal är påkallat från allmän synpunkt.

Om det inte finns särskilda bestämmelser för ett visst fall, får åklagare åtala brott mot sådan tystnadsplikt som gäller till förmån för enskild målsägande endast om denne anger brottet till åtal eller åtal är påkallat från allmän synpunkt.

Om åtal för brott som i utövningen av tjänsten eller uppdraget begåtts av riksdagsledamot, statsråd, justitieråd, regeringsråd eller innehavare av tjänst eller uppdrag hos riksdagen eller dess organ gälla särskilda bestämmelser.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:404

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Anita Wickström
(Justitiedepartementet)