Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2004:406

Utkom från trycket den 8 juni 2004
Lag om ändring i brottsbalken;
utfärdad den 27 maj 2004.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om brottsbalken2)

1)

Prop. 2003/04:111, bet. 2003/04:JuU20, rskr. 2003/04:232.

2)

Senaste lydelse av 4 kap. 3 § 2002:436.

dels att 4 kap. 3 § skall upphöra att gälla,

dels att 4 kap. 1 a och 10 §§ skall ha följande lydelse.

1 a §

3) Den som, i annat fall än som avses i 1 §, med användande av olaga tvång eller vilseledande, med utnyttjande av någons utsatta belägenhet eller med något annat sådant otillbörligt medel rekryterar, transporterar, inhyser, tar emot eller vidtar någon annan sådan åtgärd med en person, och därigenom tar kontroll över personen, i syfte att personen skall

3)

Senaste lydelse 2002:436.

  1. utsättas för brott enligt 6 kap. 1, 2, 3 eller 4 §, utnyttjas för tillfälliga sexuella förbindelser eller på annat sätt utnyttjas för sexuella ändamål,

  2. utnyttjas i krigstjänst eller tvångsarbete eller annat sådant tvångstillstånd,

  3. utnyttjas för avlägsnande av organ, eller

  4. på annat sätt utnyttjas i en situation som innebär nödläge för den utsatte,

    döms för människohandel till fängelse i lägst två och högst tio år.

Detsamma gäller den som i sådant syfte som anges i första stycket,

  1. till annan för över kontrollen över en person, eller

  2. från annan tar emot kontrollen över en person.

Den som begår en gärning som avses i första stycket mot en person som inte har fyllt arton år skall dömas för människohandel även om inte något sådant otillbörligt medel som anges där har använts.

Är ett brott som avses i första–tredje styckena mindre grovt, döms till fängelse i högst fyra år.

10 §

4) För försök, förberedelse eller stämpling till människorov, människohandel eller olaga frihetsberövande och för underlåtenhet att avslöja sådant brott döms till ansvar enligt vad som sägs i 23 kap. Detsamma gäller för försök eller förberedelse till olaga tvång som är grovt eller till dataintrång som om det fullbordats inte skulle ha varit att anse som ringa.

4)

Senaste lydelse 2002:436.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:406

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Agneta Bäcklund
(Justitiedepartementet)