Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2004:410

Utkom från trycket den 8 juni 2004
Lag om ändring i lagen (1994:1845) om tillämpningen av Europeiska gemenskapernas konkurrens- och statsstödsregler;
utfärdad den 27 maj 2004.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (1994:1845) om tilllämpningen av Europeiska gemenskapernas konkurrens- och statsstödsregler2) ,

1)

Prop. 2003/04:80, bet. 2003/04:NU13, rskr. 2003/04:224.

2)

Senaste lydelse av 2 § 2000:1458 rubriken närmast före 2 § 2000:1023.

dels att 2 § skall upphöra att gälla,

dels att rubriken närmast före 2 § skall utgå,

dels att 1 och 5 §§ skall ha följande lydelse.

1 §

I denna lag finns bestämmelser om tillämpningen av vissa av de konkurrensregler samt de regler om statsstöd som till följd av Sveriges anslutning till Europeiska unionen gäller här i landet.

Bestämmelser om tillämpning av artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget finns också i konkurrenslagen (1993:20) och i rådets förordning (EG) nr 1/2003 av den 16 december 2002 om tillämpning av konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i fördraget3) .

3)

EGT L1, 4.1.2003, s. 1, (Celex 32003R001).

5 §

De rättsakter som avses i 3 och 4 §§ är

  1. rådets förordning (EEG) nr 1017/68 av den 19 juli 1968 om tillämpningen av konkurrensreglerna på transporter på järnväg, landsväg och inre vattenvägar,

  2. rådets förordning (EEG) nr 4056/86 av den 22 december 1986 om detaljerade regler för tillämpning av artiklarna 85 och 86 i fördraget på sjöfarten,

  3. rådets förordning (EEG) nr 3975/87 av den 14 december 1987 om förfarandet för tillämpning av konkurrensreglerna på företag inom luftfartssektorn, och

  4. rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om kontroll av företagskoncentrationer4)

    4)

    EUT L24, 29.1.2004, s. 1, (Celex 320004R0139).

    .

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:410

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om påförande av konkurrensskadeavgift för överträdelser eller åsidosättanden av artikel 81 eller 82 i EG-fördraget såvitt avser tid före den 1 juli 2004.

På regeringens vägnar

LEIF PAGROTSKY
Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)