Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2004:412

Utkom från trycket den 8 juni 2004
Lag om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg;
utfärdad den 27 maj 2004.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs2) att 7 kap. 5 § lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg3) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2003/04:88, bet. 2003/04:TU12, rskr. 2003/04:229.

2)

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/59/EG av den 27 juni 2002 om inrättande av ett övervaknings- och informationssystem för sjötrafik i gemenskapen och om upphävande av rådets direktiv 93/75/EEG (EGT L 208, 5.8.2002, s. 10, Celex 32002L0059).

3)

Lagen omtryckt 1983:463. Senaste lydelse av lagens rubrik 1996:527.

4) Släpps olja eller något annat skadligt ämne ut från ett fartyg eller kan det skäligen befaras att så kommer att ske och finns det grundad anledning att anta att svenskt territorium, svenskt luftrum eller svenska intressen i övrigt på grund av detta kan skadas i avsevärd mån, får Sjöfartsverket eller annan myndighet som regeringen utser meddela de förbud och förelägganden som är nödvändiga för att förebygga eller begränsa förorening. Sådana förbud och förelägganden kan vara

4)

Senaste lydelse 2001:1294.

  1. förbud mot fartygets avgång eller vidare resa,

  2. förbud att påbörja eller fortsätta lastning, lossning, läktring eller bunkring,

  3. förbud att använda viss utrustning,

  4. föreläggande att fartyget skall följa en viss färdväg,

  5. föreläggande att fartyget skall anlöpa eller avgå från en viss hamn eller annan uppehållsplats,

  6. föreläggande i fråga om fartygets framförande eller drift,

  7. föreläggande att läktra olja eller annat skadligt ämne.

Ett förbud eller föreläggande enligt första stycket får även meddelas om det finns ett allvarligt hot om förorening av andra staters havs- eller kustområden.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:412

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

På regeringens vägnar

ULRICA MESSING
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)