Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2004:415

Utkom från trycket den 8 juni 2004
Förordning om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438);
utfärdad den 27 maj 2004.

Regeringen föreskriver1) i fråga om fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)

1)

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/59/EG av den 27 juni 2002 om inrättande av ett övervaknings- och informationssystem för sjötrafik i gemenskapen och om upphävande av rådets direktiv 93/75/EEG (EGT L 208, 5.8.2002, s. 10, Celex 32002L0059).

dels att 2 kap. 7 § och 10 kap. 2 § skall ha följande lydelse,

dels att det i förordningen skall införas två nya paragrafer, 6 kap. 8 a § och 7 kap. 1 a §, av följande lydelse.

Sjöfartsverket får meddela föreskrifter om anmälnings- och uppgiftsskyldighet enligt 7 kap. 2 § 5 fartygssäkerhetslagen (2003:364).

Sjöfartsverket skall utöver den tillsynsverksamhet som i övrigt följer av fartygssäkerhetslagen (2003:364) utföra de kontroller som verket anser nödvändiga, eller som begärs av en medlemsstat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, för att identifiera fartyg som kan utgöra en risk för sjösäkerheten, människor eller miljön.

Vid en sådan kontroll skall avseende fästas vid om

 1. fartyget har varit inblandat i en olycka eller ett tillbud som har påverkat fartygets säkerhet eller äventyrat sjösäkerheten,

 2. fartyget inte har uppfyllt de anmälnings- och rapporteringsskyldigheter som följer av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/59/EG av den 27 juni 2002 om inrättande av ett övervaknings- och informationssystem för trafik i gemenskapen och om upphävande av rådets direktiv 93/75/EEG2)

  2)

  EGT L 208, 5.8.2002, s. 10 (Celex 32002L0059).

  ,

 3. fartyget inte har följt tillämpliga bestämmelser om ruttsystem och sjötrafikinformationstjänst (VTS),

 4. en förundersökning har inletts avseende fartyget om brott mot bestämmelserna i 2 kap. lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg, eller

 5. fartyget har vägrats tillträde till hamnar i stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller anmälts i enlighet med bilaga I.1 till rådets direktiv 95/21/EG av den 19 juni 1995 om hamnstatskontroll av fartyg3)

  3)

  EGT L 157, 7.7.1995, s. 1 (Celex 31995L0021).

  , senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/84/EG4)

  4)

  EGT L 324, 29.11.2002, s. 53 (Celex 32002L0084).

  .

Sjöfartsverket får förbjuda ett fartyg att anlöpa en svensk hamn om det finns skälig anledning att anta att väder- eller sjöförhållandena är så ogynnsamma att ett anlöp skulle innebära allvarliga risker för människor eller miljön.

Sjöfartsverket skall underrätta

 1. befälhavaren, fartygets redare eller ägare samt den behöriga myndigheten i flaggstaten om beslut enligt 6 kap. 13, 6, 11 och 13 §§ fartygssäkerhetslagen (2003:364),

 2. befälhavaren, fartygets redare eller ägare, den behöriga myndigheten i flaggstaten samt berörda svenska hamnar om förbud enligt 7 kap. 1, 1 a eller 2 §, och när ett sådant förbud har upphört att gälla,

 3. de behöriga myndigheterna i övriga stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet om

  a) ett fartyg har tillåtits att gå till ett svenskt reparationsvarv men inte uppfyller villkoren för resan eller fortsätter den utan att anlöpa varvet, eller

  b) ett förbud mot ett fartygs resa har hävts för att hindra överbeläggning av inspektionshamnen,

 4. den behöriga myndigheten i en flaggstat och i en medlemsstat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet vars hamn omfattas av ett fartygs reguljära trafik samt Europeiska gemenskapernas kommission om resultatet av förrättningar enligt 5 kap. 12 och 13 §§ fartygssäkerhetslagen och om beslut enligt 6 kap. 1–3, 6, 11 eller 13 § samma lag meddelade med anledning av förrättningarna,

 5. Europeiska gemenskapernas kommission om det råder bestående oenighet mellan behöriga myndigheter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet om huruvida ett fartyg uppfyller kraven avseende inledande kontroller enligt 5 kap. 12 § fartygssäkerhetslagen,

 6. den behöriga myndigheten i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som bär antingen flaggstatens ansvar eller ansvar liknande värdstatens för ett sådant fartyg som avses i 5 kap. 11 § fartygssäkerhetslagen och som går i trafik mellan en hamn inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och en hamn utanför detta område, om de krav som gäller för ett rederi i rådets direktiv 1999/35/EG av den 29 april 1999 om ett system med obligatoriska besiktningar för en säker drift av ro-ro-passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg i reguljär trafik5)

  5)

  EGT L 138, 1.6.1999, s. 1 (Celex 31999L0035).

  , senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/84/EG,

 7. berörda medlemsstater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet om resultatet av en kontroll enligt 6 kap. 8 a §.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:415

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2004.

På regeringens vägnar

ULRICA MESSING
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)