Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2004:419

Utkom från trycket den 8 juni 2004
Lag om ändring i lagen (1936:81) om skuldebrev;
utfärdad den 27 maj 2004

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 4 § lagen (1936:81) om skuldebrev skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2003/04:99, bet. 2003/04:FiU27, rskr. 2003/04:243.

4 §

Utgivas i större antal obligationer eller andra skuldebrev som uppenbarligen äro avsedda för den allmänna rörelsen, varde, där ej annat förbehåll träffats, betalningen fullgjord i gäldenärens affärslokal.

Detsamma gäller i fråga om insättningsbevis som utfärdats av bank, kreditmarknadsföretag eller företag som driver verksamhet enligt lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:419

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)