Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2004:420

Utkom från trycket den 8 juni 2004
Lag om ändring i lagen (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva;
utfärdad den 27 maj 2004.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 4 § lagen (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2003/04:99, bet. 2003/04:FiU27, rskr. 2003/04:243.

Har någon såsom gåva åt annan till bank, kreditmarknadsföretag eller företag som driver verksamhet enligt lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet överlämnat penningar eller annan lös egendom utan att förbehålla sig rätt att däröver förfoga, skall gåvan anses fullbordad när det givna blivit av banken eller företaget mottaget för gåvotagarens räkning; och skall detta gälla ändå att av banken eller företaget utfärdat bevis, som i 3 § sägs, behållits av givaren.

Detta skall tillämpas på motsvarande sätt om givaren låtit för gåvotagarens räkning överföra medel som givaren hade innestående i banken eller företaget.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:420

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)