Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2004:424

Utkom från trycket den 8 juni 2004
Lag om ändring i jordabalken;
utfärdad den 27 maj 2004.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 13 kap. 18 § jordabalken2) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2003/04:99, bet. 2003/04:FiU27, rskr. 2003/04:243.

2)

Balken omtryckt 1971:1209.

3) När fastighetsägaren är skyldig att lösa egendom, skall talan om lösesumman väckas inom ett år efter det att uppsägningen antecknades i fastighetsregistrets inskrivningsdel. Om tomträttshavaren har klandrat uppsägningen enligt 16 §, får talan om lösesumman i stället väckas inom ett år efter det att domen i målet om klander vann laga kraft. Om tiden inte iakttas, förfaller uppsägningen. Talan får väckas av såväl fastighetsägaren som tomträttshavaren.

3)

Senaste lydelse 2000:226.

Sedan domen om lösesumman har vunnit laga kraft, skall lösesumman inom en månad deponeras hos länsstyrelsen. Lösesumman behöver dock inte deponeras tidigare än en månad före den dag till vilken uppsägningen har ägt rum. Om lösesumman inte deponeras inom föreskriven tid, skall länsstyrelsen efter ansökan ta ut beloppet som om betalningsskyldighet hade ålagts genom domen. När lösesumman har deponerats, skall länsstyrelsen genast anmäla detta till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

Medel som har deponerats skall genast sättas in i bank eller kreditmarknadsföretag mot ränta.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:424

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Sten Andersson
(Justitiedepartementet)